Избери тема

Перфектният пример за това как сърбо-македонистите лъжат македонците за истината на миналото на Македония.

Проблемът, който ние българите имаме с македонизма е фалшифицирането, лъженото, изопачаването и унищожаването на историята на македонските българи. Подробно тези мисли са изложени в края на статията ни „Предложение за промяна и нов подход към проблема с Р. С. Македония“, както и в началото на „Наранената македонистка Снежана Веновска – Антевска, синдрома на жертвата и кой точно отрича македонския език и нация“.

В настоящата статия тук ще покажем един перфектен пример за това как македонистите лъжат за нашата, на българите от Македония, история.

Става въпрос за официалният орган на Илинденската организация – списание „Илюстрация Илинден“.

Отваряме македонистката Уикипедия за списанието и четем следното:

„„Илустрација Илинден“ е списание на Македонската емиграција во Бугарија помеѓу двете свестски војни и за време на Втората светска војна. Излегува по 10 примероци годишно во Софија од април 1927 до мај 1944 година. Тиражот варира од 1.400 до 5.000 броја.

„Илустрација Илинден“ е илустрирано издание на Илинденската организација. Си поставува задача да биде архив на национално-ослободителните борби на Македонците (главно до 1912 година).“

Виждаме, че единственият друг език на който статията е налична в Уикипедия е на български език – превключваме на български и ето какво четем там за списанието:

„„Илюстрация Илинден“ (изписване до 1945 година: „Илюстрация Илиндень“) е списание на македонската емиграция в България преди Втората световна война.

Излиза в София от април 1927 до май 1944 година в 10 книжки годишно. Тиражът му варира от 1400 до 5000 броя. Печата се в печатници „Пирин“ и „Александър Стоичков“.

„Илюстрация Илинден“ е илюстровано издание на Илинденската организация. Поставя си за задача да бъде архив на националноосвободителните борби на македонските българи (главно до 1912 година).“

Не е трудно човек да забележи, че текстовете в българската и македонистката Уикипедия са абсолютно идентични с изключение на едно важно уточнение:

В македонистката Уикипедия пише, че целта на списанието на Илинденци е да бъде архив на „национално-ослободителните борби на Македонците“, а в българската Уикипедия пише, че Илинденци са архивирали в списанието „националноосвободителните борби на македонските българи“.

Тъй като за разлика от много хора от кай Вардаро, които живеят като щрауси с навряни глави в пясъка, ние пиринци имаме някакво лично достойнство веднага правим следното логично заключение:

Тука някой ЛЪЖЕ. Не може Илинденци в списанието си „Илюстрация Илинден“ хем да са писали за (етнички) „македонци“ както твърдят от македонистката Уикипедия, хем за „българи“ от Македония както твърдят в българската Уикипедия. Както казахме – тука някой ЛЪЖЕ!

И как е най-добрия начин да разберем кой ЛЪЖЕ? Ами лесно – онлайн са налични всички броеве на списанието, и о каква изненада – има ги качени дори в Дигиталната библиотека при НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје!

Почваме да четем списанието и виждаме, че в редица броеве самите Илинденци са си написали каква е целта на списанието – нещо, което от македонистката и българската Уикипедия твърдят, че също знаят. Да видим коя от двете Уикипедия е права, кой казва истината и кой ЛЪЖАТА:

Отваряме „Илюстрация Илинден“, год. VI, книга 10 (60), октомври, 1934 г. и на гърба на списанието четем следното съобщение до абонатите оставено от Редакцията:

„С настоящата 10-та книжка списанието „ИЛЮСТРАЦИЯ ИЛИНДЕН“ привършва своята шеста годишнина и встъпва в седмата. И за в бъдеще списанието ще продължава да изнася спомени и документи из миналите борби на македонския българин, които борби намериха своя най-завършен израз в ИЛИНДЕНСКАТА ЕПОПЕЯ.“

От написаното излиза, че българската Уикипедия казва истината, а сърбо-македонистката ЛЪЖЕ. Продължаваме:

Отваряме книга 1 (71), год. VIII, от януари 1936 г., където има оставено съобщение до читателите на списанието от Редакцията:

„С настоящата книга сп. „ИЛЮСТРАЦИЯ ИЛИНДЕН“ встъпва в VIII годишнина.
Списанието и през настоящата си годишнина ще продължава да служи като архив за борбите, които македонските българи водиха с деспотичния режим на Хамида.

Архив на македонските българи, не на етничките македонци – македонистката Уикипедия излиза, че е излъгала.

Още:

Год. VIII, книга 9 (79), ноември, 1936 г., обръщение към абонатите:

„Както до сега, списанието си запазва своя характер на архив на величавите борби на македонския българин, които създадоха славната илинденска епопея.

Край това, обаче то ще изнася и всички напъни и всички усилия на Боговдъхновените първенци на Македония, които вложиха плът и кръв за величието на българския род, за създаване на велика и мощна българска държава.“

Вместо коментар, продължаваме с книга 1 (81), год. IX от януари 1937 година, където намираме следното обръщение на редакцията към абонатите:

„Но затова пък редакцията благодари от сърдце на г. г. абонатите, които я подкрепват, специално на онези, които, на 3–4 пъти макар, все внасят своя абонамент, и с това, както и със своето мило сътрудничество, я насърдчават да продължи тя своето дело – да изнася величавите борби на македонския българин, които създадоха неписаната в историята на другите народи наша епопея – Илинденската епопея – да изтъква пред наши и пред чужди, особено пред наши, предаността и себеотрицанието на осияните свише първенци на Македония за закрепването на българския дух, за въплощаването на тоя дух в една велика и мощна българска нация, за създаването на една силна и уважавана от близки и далечни българска държава, тъй както България е била почитана в средните векове и в недавнашното минало.“

Сравнете написаното по-горе с написаното в македонистката и после в българската Уикипедия – става ясно кой лъже, нали? Ако не е, продължаваме:

Годината е X-та, книга 1 (91) от януари 1938 г. В поредното обръщение на редакцията към абонатите четем:

„Запазвайки досегашния си характер на архив на македонските освободителни борби ил. „Илинден“ ще разнообрази своето съдържание с въпроси третиращи економическото състояние на македонския българин, с богатствата, които таи в недрата си нашата свещена земя, с прелестите, които тя открива на всека стъпка, с нейния неизчерпаем фолклор, твърдостта и непоколебимия дух на македонския българин и с усилията и способността му да твори и създава условия за материален и интелектуален просперитет.“

Значи вече списанието ще се занимава не само с национално-освободителните борби, но и с економически и фолклорни въпроси на …македонските българи. Етническите македонци от македонистката Уикипедия ги няма, но според Илинденци ги има онези хора в Македония известни с твърдостта и непоколебимия дух на македонския българин – македонистката Уикипедия изглежда да е излъгала, а българската да е казала истината.

За да проверим дали наистина е така продължаваме да четем: годината е XIV-та, книга 2 (132) от февруари 1942 г. Областта Македония вече е в пределите на общото българско отечество и това май е добра новина за Илинденци – в статията „14 години илюстрация „Илинден““ от редакцията пишат следното:

„Списанието ни влезе в своята XIV годишнина при крайно радостни условия: Борбата, която македонският българин води от 60 години насам, най-после се увенча с успех.“

Отделно Илинденци се радват, че сега когато Македония е свободна на страниците на списанието ще се появяват и разкази от кореспонденти от Македония, които да покажат на света „колко е силен народностния ни дух всред македонските българи“…

Пак в същия брой четем и известия за откриване на ново дружество на Илинденската организация в битолското село Цапари. И отново Илинденци не са оставили никакво съмнение кои са били и за какво са се борили:

„След разменените мисли и след като се изтъкна необходимостта от създаване на Илинденско дружество в с. Цапари, което е дало повече от 150 жертви за свободата на българите в Македония

Поздравлявайки Цапарци, дали чрезмерни жертви за своята свобода, те ще бъдат стожери за величието на единна, могъща, обединена и велика България.“

В книга 1 (141), год. XV от януари 1943 г. ВМОРО революционерът и председател на Илинденската организация Кирил Христов Совичанов от Битоля пише статия озаглавена „XV годишнина на Илюстрация „Илинден““. В нея той отново повтаря целите на списанието:

„Цели 14 год. илюстрация „Илинден“ държи високо знамето на борците за народни правдини, като изнася пред света подвизите, с които те изплетоха прославената илинденска епопея, и свръхчовешките им усилия да запазят от настървени врагове люлката, в която се откърми българската култура.

Много кърви се пролеха, планини от кости се наслаха пред стъпките на нашата свобода. Страданията на велики народи, събрани вкупом, не ще достигнат терзанията на българите в Македония, част от които и днес плащат с цената на кръвта си своя български произход.“

Годината е XIII, книга 128, октомври 1941 година – в “До г. г. Околийските управители и кметове в новоосвободените земи” намираме следните заръки от Ръководноте тело на Илинденската организация новоназначените български кметове в Македония:

“Считаме за излишно да изтъкнем пред Вас борбите, които македонският българин в частност, целият бълг. народ въобще, е водил за освобождението на Македония.

Вие сте орган на българската държава в току-що освободената част на общобългарското отечество и сте личен свидетел на героизма проявен от отделни лица и от целото население на тази измъчена страна.

Жертвите, които е дал мак. българин за своята свобода, страданията и пораженията, които той е понесъл, не требва да останат в забвение.

Нека се знае от поколенията, колко скъпо костува свободата на Макед.

Нека се отдаде съответната дан на почит към загиналите: те дадоха всичко за род и отечество — здраве и сила, имот и живот — длъжни сме да увековечим паметта им.

Целта на списанието ни е да запази като архив всичките епични подвизи проявени през цело столетие от българина в Македония заедно с неговите братя от останалите български краища и по тоя начин да се създаде един паметник, в който да блести величието на българския дух, да се напише една кондика с имената на всички павши на полебрани.”

Както виждаме целта на списанието е ясно заявена от Редакцията му. Целта съвпада с написаното в българската Уикипедия и противоречи на написаното в македонистката Уикипедия. Още ли си задаваме въпроса кой лъже?

Ако отговора е да, да продължим тогава:

През годините Илинденци издават един годишен календар, с ликове на исторически личности от Македоно-одринската борба. Ето как обявяват издаването на календара си Илинденци в няколко броя различни броя:

Година IX, книга 89, ноември 1937 г.:

Окачен на прилично место в дома на всеки българин, особено на македонски българин, календарът, напомня на домовници и гости сюблимните моменти, които всеки от нас е преживел вследствие чрезвичайните напъни на македонския българин в борбата му за повече светлина, за по-голема правда и за свободното му съществуване и проявление на заложбите, с които провидението го е надарило.”

Година XII, книга 118, октомври 1940 г.:

„Между нескончаемите опити за освобождение от чуждо иго, в своя последен опит – нека се надеем, па и по всичко изглежда, че той ще си остане последен – а именно, през Илинденското въстание – 1903 г. – българинът прояви най-силен организаторски талант – всичко бе преценено в най-тънките му подробности, всичко бе предвидено и навременно предприето.“

Водителите на тоя всенароден бунт, щабът на Илинденското възстание, в лицето на Даме Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев, ще краси тоя път календара на Илинденската Организация. Подвизите и живот на първите двама наши вождове отдавна минаха в легендите на българския народ.“

И отново виждаме как Илинденци говорят само за македонски българи както пише в българската Уикипедия. Етничките македонци от македонистката Уикипедия липсват. Да видим къде те продължават все така да липсват.

Година XIV, книга 132, февруари 1942 г. статията “14 години Илюстрация „Илинден““ започва красноречиво:

„Списанието ни влезе в своята XIV годишнина при крайно радостни условия: Борбата, която македонският българин води от 60 години насам, най-после се увенча с успех.“

И още, пак там:

Запазвайки своя характер на архив на освободителните борби на макед. българин, илюстрация „Илинден“ ще дава сведения и за културно-стопанския подем на Македония, и кратко очертание на военно-политическото положение всред воюващите.“

Едва ли има по-ясен начин чрез който Илинденци да са си написали тяхното списание архив на борбите на кой народ описва. Изглежда като че ли българската Уикипедия да е на същото мнение като Илинденци, докато сърбо-македонистката Уикипедия да послъгва…

***

Това е начина македонизма да създаде своя история – променяш думата българин в „македонец“ и цяло една история вече носи чужд етикет. Впрочем в Илюстрация Илинден илинденци понякога пишат и за власи, турци, евреи и гърци в Македония. Те обаче не са от интерес за македонизма – македонистите ще заменят само македонските българи с етнички македонци. Повече примери по тази тема може да намерите в статията ни “Как македонистите “повишават” единствено и само българите в Македония на „етнички македонци“ в историческите си фалшификации“.


Ако желаете да подкрепите разкриването на македонистки фалшификации или искате да дарите средства за закупуване на книги писани от македонски дейци, които да качим в Библиотека Струмски – може да го направите на Paypal info@strumski.com

 2,400 Прочетена,  2 Видяна днес

Privacy Policy