Избери тема

Македонистката академик Катица Ќулавкова решила, че ще доказва „вековниот континитиутет на македонскиот jазик“ като включи в него делата и трудовете от 19 век на големия български духовник и книжовник Партений Зографски от Галичник.

В статия под заглавие „Ќулавкова: Научно неосновано е да се тврди дека македонскиот јазик е „писмено-регионална норма на бугарскиот јазик““ публикувана на 18 юли 2020 от Макфакс македонистката Ќулавкова нагло ще излъже и изманипулира с делата на Партений Зографски.

Да видим точно как Ќулавкова манипулира:

„Во 19 век имало одредени обиди за создавање заеднички словенски јазик врз основата на македонското и бугарското наречје. Тогаш македонскиот учен полиглот Партениј Зографски предложил основата на тој заеднички јазик да бидат југозападните македонски говори, затоа што – смета тој – се поубави од бугарските. Таа иницијатива не била прифатена од бугарските филолози, за што подоцна има полемики меѓу нив.“

Как точно тази македонистка носеща комунистическата титла „академик“ манипулира и след това да си зададем въпроса защо го прави?

Ќулавкова твърди, че Партений Зографски искал да създаде „заеднички словенски јазик врз основата на македонското и бугарското наречје“.

Това е ЛЪЖА.

Това, което Партений Зографски иска да направи е да вкара повече елементи на македонските говори в стандартизиращия се по негово време български език. За Партений Зографски македонското наречие е ЧАСТ от БЪЛГАРСКИЯ език. Той не бълнува за две отделни наречия – българско и македонско, както твърди Ќулавкова, а пък още по-малко пък си измисля някакъв „среден словенски (славянски)“ както на Ќулавкова ѝ се иска, милата.

И това не го твърди пишещия тези редове, това го твърди самият Партений Зографски! Трябва само да се прочетат трудовете му (а както знаем, за македонистите цен №1 е македонците НИКОГА да не прочетат книгите и статиите на македонските дейци, щото тогава се почват едни неудобни въпроси за македонизма…)

Така например да видим статията на Зографски, в която той твърдял, че „македонски говори се поубави од бугарските“ – цитираме македонистката Ќулавкова по-горе. Статията е казва “Мисли за Болгарски-от Язик” (опааа) и е публикувана в сп. “Български книжици“, брой 1, Цариград, 1858 година.

Ето точно какво казва Зографски:

“И другий пот сме кажале, пак сега кажуваме, що за да может да се составит еден общий писмений язик първо е потребно да излезат на яве си-те местни наречия и идиотизми на язик-от ни, върху кои-то общий-от язик имат да се зиздат. Догде се не направит тоа нещо, никой не может и неимат право да судит и да редит за общий писмений язик, основуваещи се на едно толко, кое и да е оно, наречие; и секое подобно суденье и реденье, како не полно, тъй е суетно и безплодно….Македонско-то наречие не толко не требет и не может да бидет исключенно от общий-от писменний язик, но добро тьа беше ако оно ся приймаше за главна негова основа; по тая причина что оно е по пълнозвучно, по плавно и по стройно, и в много отношения по пълно и по богато. Представители на тоа наречие се югозападни-те страни на Македония.”

Както виждаме Зографски се бори за създаване на един общ език с по-голяма роля на македонското наречие.

ЛЪЖА на македонистката Катица Ќулавкова: този общ език бил „словенски“, а в основата му били две, явно различни, наречия: “македонско” и “българско“.

ИСТИНА на македонеца Партений Зографски: този общ език е БЪЛГАРСКИЯ, а македонското наречие е част от този български език.

Това, че сърбоманката Катица лъже лъсва още от заглавието на статията на Зографски – този македонски българин разсъждава над българския език, статията му се нарича “Мисли за Болгарски-от Язик”, а не „Мисли за Словенскиот jазик“. Но дори да оставим това настрана, отново да повторим – ЧЕТЕТЕ бе хора, македонските дейци всичко са си написали, включително Партений Зографски си го е написал в статията си:

„Нашїй-отъ ѧзикъ, како що е познато, се дѣлитъ на две главни наречиїѧ, отъ кои-то едно-то се говоритъ во Болгарїѧ и Тракїѧ, а пакъ друго-то во Македонїѧ.“

Значи езика на Зографски се дели на две наречия – едното се говори в България (така възрожденците от това време често наричат областта Мизия) и Тракия, а пък другото се говори в Македония. Имаме две основни наречия: мизийско-тракийско и македонско. И двете наречия са част от един език наречен БЪЛГАРСКИ. Над този български език сяда и разсъждава Партений Зографски, в своята стаята озаглаване „Мисли върху словенскиот jазик“ – пардон, грешка, това е само бълнуване на Катица, статията на Зографски е наречена “Мисли за Болгарски-от Язик“, защо ли…

Нямаме две различни наречия: „македонско“ и „българско“, които трябвало да се обединят, за да създадат един общ „словенски jaзик“. Имаме две наречия мизийско-тракийско и македонско, които са част от един общ език – българския. Македонското наречие е част от българския език, то е регионална норма на българския език както биха се изразили днешните български езиковеди.

Катице, защо ЛЪЖЕШ тогава?

Ми, че то е ясно. Какво искат българските езиковеди? Македонските им колеги да спрат да манипулират с историческите документи (като този пример с Партений Зографски) и да признаят, че днешния македонски език е регионална норма на българския език.

Защо го искат това българските филолози? Ами защото както виждаме дори самите македонски исторически фигури като Партений Зографски го твърдят. Македонските герои са на БЪЛГАРСКАТА позиция, не на ЮГОСЛАВСКАТА позиция на Катица.

Какво и остава на македонистката Катица тогава? Да манипулира и лъже. Щото, ако трябва да каже историческата истина за хора като Партений Зографски, тя ще трябва да признае, че българските филолози са прави, а нейните югославски теории за „отделен македонски jазик со вековен континуитет“ са просто това – едни комунистически югославски теории, нямащи място в 21 век където всеки македонец може да седне и прочете (О!, неземен ужас, македонци да четат книги на македонски дейци, нееееееее, това е тема табу, никога не трябва да се случва!) Партений Зографски и неговите мисли като:

“Нашио язик, како и всекой друг, искат много местни наречия, нали говори; всякоя почти епархия (област) и свои говори, но подобни разности в язик за незамечателната разлика, не можат собствено да се наречат наречия. Според нашето знание, нашио язик се разделиват на две главни наречия, на горно-Болгарско и долно-Болгарско; първото се говорат в Болгария, в Тракия и некои части в Македония; а пък другото в Македония въобще, или стара Болгария; а пък тие две си имат своите поднаречия.”

Източник:
Следующата статия много е важна и побуждаваме Читателите с внимание да я прочитет“, публикувано във в-к “Цареградски вестник“, година VII, бр. 315, Цариград, 9 февруари 1857 година.

***

“Охридска-та Архiепископiя в последно-то време имаше под своя власт 10 митрополiи и 10 епископiи, сиреч си-те епархiи на югозападна Македонiя. Замечателно е что в си-те овiе епархiе, освен две три, и до днеска се употребляват толко гърчкiи-от язик не толко в църкви-те, но и во училища-та, ако они и да са населени от чисти и природни Болгари, кои-то незнает и гри по гърчки. Ах, овiе сиромаси се достойни за големо сожаленiе, и они се сега почти единственни-те епархiи болгарски, где уще не се вовел во училища-та и църкви-те природни-от язик, и тоа не от нещо друго, а толко от недостаток в учители. Еве славно и обширно поприще за тие що сакат да остават вечна памет по себе. Не е овде место да разказуваме како и кога исчезнал от вишепоменути-ве епархiи болгарскiи-от язик.”

Източник:

Житие и исповедание и за некои чудеса пове­ствование иже во святих отца нашего Климента Архиепископа болгарскаго”, публикувано в сп. “Български книжици“, кн. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, Цариград, 1858 година

***

“Той що учит книга толко на туг язик, а не на свой-от, (како що прават некои от наши-те Бугари), той е еднаков (подобен) со той, що отфърлят майка си и на место нея земат друга. Никой не се мразит и не се отречуват от майка си, колку и гърда да е тая. И не толко люди-те не прават тоа, но и животни-те (добици-те): тьа се речет, тъй той, що се отфърлят от народ-от свой, е подолу и от най-долна-та ръка добици.”

Източник:

Началное Оучение за Децата“, Цариград, 1858 година

Катице, това последното Партений Зографски да не би да го е писал за теб?


Ако желаете да подкрепите разкриването на още подобни македонистки фалшификации или искате да дарите средства за закупуване на книги писани от македонски дейци, които да качим в Библиотека Струмски – може да го направите на Paypal info@strumski.com

 2,240 Прочетена,  1 Видяна днес

Privacy Policy